زیبا خادم حقیقت

|     زیبا خادم‌حقیقت در سال 1349 در تهران متولد شد.
خادم‌حقیقت لیسانس خود را از دانشکدۀ هنر گرفت و فوق‌لیسانس را از دانشکدۀ سینما و تئاتر. او دانشجوی تئاتر دانشگاه رن 2 فرانسه است. او از میان آثار ادبیات نمایشی به ترجمۀ آثار مدرن فرانسوی می‌پردازد. از جمله ترجمه‌های او بارانداز غربی، یکشنبه/ زندگی خوب، دیگری باور دارم است.