مأمورهای اعدام

Hangmen

مارتین مک‌دونا

مترجم

بهرنگ رجبی

تعداد صفحات: 170
شابک: 6-16-7806-600-978
سال چاپ: 1402
نوبت چاپ: 8
قطع: رقعی
جلد: شومیز
قیمت: 108000 تومان
دریافت نمونه

|      مأمورهای اعدام، تازهترین نمایشنامهی مارتین مکدونا که نخستین بار پاییزِ سالِ 2015، در لندن روی صحنه رفت، قصهی زندگیِ هَری است، مردی که همهی عمر دلش میخواسته بهترین مأمورِ اعدام کل انگلستان باشد ولی همه فکر میکنند این لقب حقِ رقیبِ او است. حالا روزی است که قانونِ اعدام کلاً دارد برچیده میشود و همه توی باری متعلق به خودِ هَری جمع شدهاند تا نظر او را دربارهی این لحظهی تاریخی بشنوند اما این وسط غریبهای هم میآید تو که قصدش گوش دادن به حرفهای هَری نیست، غریبهای که سرنوشتِ خودش و کسانی دیگر از این جمع را برای همیشه تغییر خواهد داد.

|      مارتین مکدونا متولد 1970 است در لندن؛ نوجوانِ چهاردهسالهای بود که با دیدنِ نمایشی از دیوید ممِت، «بوفالوی امریکایی»، تصمیم گرفت نویسنده بشود. درس را رها کرد و طی هشت سالِ بعدش صد و خُردهای قصه و طرحِ فیلمنامه نوشت و برای هر جا به ذهنش میرسید، فرستاد؛ همهشان رد شدند. در بیست و چهارسالگی هنوز داشت با مقرری هفتهای پنجاه دلارِ دولت سَر میکرد که تصمیم گرفت نمایشنامه بنویسد. دورهای هر روز صبح پا شد و تا بعد از ظهر کار کرد، بعد هم تا آخرِ شب مینشست پای تلویزیون به دیدنِ سریالهای شبکههای مختلف تا برای گرهافکنی و به جانِ هم انداختنِ شخصیتها، ایده بگیرد. نتیجه این که ظرفِ نُه ماه، هفت نمایشنامه نوشت؛ از یکیشان راضی نبود اما ششتای باقی در همین مدتِ کوتاه بدل به کلاسیکهای تئاتر انگلستان شدهاند و دستکم اولیشان، «ملکهی زیبایی لینِین» از بهترین نمایشنامههای همهی اعصار خوانده شده. بعدِ آن فقط دو نمایشنامهی دیگر نوشته و یک فیلمِ کوتاه و دو فیلمِ بلند ساخته. یکبار سرِ مصاحبهای در پاسخ به این پرسش که چرا این سالها کم کار شده جواب داد چند تا فیلمنامهی آماده برای فیلمبرداری دارد اما دلش نمیخواهد بسازدشان، چون هنوز پیر نشده و الان وقتِ سفر کردن و خوش گذراندنش است، بعدترها هم میشود نمایشنامه نوشت و فیلم ساخت.


اخبار و مقالات مرتبط با این کتاب: