محمدمهدی اردبیلی

محمدمهدی اردبیلی متولد ۱۳۶۱ نویسنده، مترجم و استاد دانشگاه است. او فارغ‌التحصیل دکترای فلسفه از دانشگاه تبریز و عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی است. او به تألیف آثاری چون «آگاهی و خودآگاهی در پدیدارشناسی روح هگل» و «هگل: از متافیزیک به پدیدارشناسی» و همچینین ترجمه‌ی آثار متعددی در حوزه‌ی فلسفه پرداخته است که از جمله‌ی آنها می‌توان به: «می ۶۸ در فرانسه»، «دفترهای سیاست مدرن ۱ (منتخبی از نوشته‌های سیاسی هگل)»، «نقادیِ نقد عقل محض»، «واسازی هگل»، «هگل و پدیدارشناسی روح»، «هگل (دایره المعارف استنفورد)»، «متافیزیک ینا»، «یاکوبی»، «ما و هگل»، «وحدت اشیاء هگل، کانت و ساختار ابژه»، «سویه‌ها: مطالعه‌ای در فلسفه هگل»، «خودآگاهی هگلی و پساساختارگرایان فرانسوی»، «فلسفه‌ی قاره‌ای از ۱۷۵۰ به بعد (طلوع و افول خود: تاریخ فلسفه غرب ۷)»، اشاره کرد.