موشه باراش

موشه باراش متولد 1920 استاد معماری و هنرهای زیبا در دانشگاه عبری اورشلیم و نویسندۀ کتاب‌های متعددی در باب هنر است. باراش را می‌توان پدر تاریخ هنر در اسرائیل دانست. او در سال 1996 برندۀ اولین جایزۀ تاریخ هنر در اسرائیل شد. کتاب‌های بسیاری از او در حوزۀ تاریخ هنر به چاپ رسیده است همچون نابینایی: تاریخ یکی از تصاویر ذهنی در اندیشۀ غرب (2001)، میکل‌آنژ (1961)، تصویر مرد در تاریخ هنر (1967) و...