ریچارد بوتبی

ریچارد بوتبی استاد دپارتمان فلسفۀ دانشگاه مریلند است. او لیسانس‌اش را در رشتۀ فلسفه از دانشگاه ییل اخذ کرد، و سپس در رشتۀ روان‌شناسی و فلسفه مدرک فوق لیسانس و دکتری گرفت.
حوز‌ه‌های تألیفی و پژوهشی بوتبی موضوعاتی همچون روان‌کاوی، روان‌شناسیِ فلسفی، پدیدارشناسی، و فلسفۀ قاره‌ای معاصر را در برمی‌گیرد.
مرگ و میل: نظریۀ روان‌کاوی در بازگشتِ لکان به فروید، فروید به‌عنوان فیلسوف، و سکس روی کاناپه جزو مهم‌ترین‌های آثار چاپ‌شدۀ ریچارد بوتبی هستند.