خاطره کردکریمی

|     خاطره کردکریمی سال 1369 در تهران متولد شد.
کردکریمی لیسانس خود را در رشتۀ فیزیک از دانشگاه الزهرا گرفت. تاکنون نمایشنامه‌های چاقوی بزرگ و در انتظار لفتی، برخیزید و بخوانید، هوم‌بادی/کابل و مجموعه‌جستار البته که عصبانی هستم با ترجمۀ او منتشر شده است.