آزاده نوربخش

آزاده نوربخش متولد 1361 در تهران است. او دارای مدرک کارشناسی ارشد در رشتۀ سینما از دانشگاه نپیر ادینبورگ واقع در اسکاتلند است. ترجمۀ کتاب نظریۀ فیلم نخستین تجربۀ این مترجم و پژوهشگر است که در نشر بیدگل منتشر شده است.